برای تقویت موهای خود با روغن زیتون از این روش استفاده کنید